مقاله شوخی

مقاله شوخی

در پشت هر شوخی، هشداری از اختلاف و نومیدی است، می‌توان آن را دید بی آنکه جنگ‌ جهانی سوم آغاز شود. و...